सोडियम (पोटॅशियम) आयसोब्युटिल झेंथेट (SIBX, PIBX)

सोडियम (पोटॅशियम) आयसोब्युटिल झेंथेट (SIBX, PIBX)